به شرکت رای پرداز خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۶, ۰۵:۴۱

 • سیستم کنترل کارکرد (ویژه موسسات حسابرسی)

  سیستم اوقات کار Time sheet با توجه به نیاز روز افزون جامعه محترم حرفه ای حسابرسی به مدیریت و کنترل پروژه های حسابرسی طراحی شده است.

  • اهداف سیستم  • متن مدیریت در برنامه ریزی جهت پروژه های حسابرسی

  • مدیریت در کنترل کارکرد پرسنل در پروژه های حسابرسی

  • مدیریت بودجه در پروژه های حسابرسی

  • فراهم نمودن امکانات برآورد قیمت تمام شده پروژه های حسابرسی و کنترل انحرافات با استانداردها و بودجه های تعریف شده برای هر پروژه

  • اهم ویژگیها و امکانات سیستم  • فراهم نمودن بانک اطلاعاتی (Data Base) از پرسنل موسسه و رتبه آنها

  • فراهم نمودن بانک اطلاعاتی از مشخصات تمامی صاحبکاران حسابرسی و اطلاعات وابسته

  • فراهم نمودن فهرست فعالیتهای قابل ارائه در هر پروژه به تعداد نامحدود

  • تعیین نرخ های استاندارد برای هر رتبه از پرسنل

  • تعریف پیش بینی بودجه کارکرد برای هر رتبه در هر پروژه بر حسب ساعت/ ریال به تعداد نامحدود

  • فراهم نمودن بانک اطلاعاتی از کارکرد هر پرسنل در هر رتبه به تفکیک صاحبکار و نوع فعالیت آنها

  • تهیه بانک اطلاعاتی از فعالیت هر یک از پرسنل به تفکیک موضوع فعالیت و صاحبکار

  • بخشی از گزارشات سیستم  • گزارش فهرست صاحبکاران/ قراردادها و رتبه های پرسنل

  • گزارش صورت کارکرد/ قراردادها و کارکردها

  • گزارش احکام رتبه پرسنل

  • گزارش فعالیت و کارکردها به تفکیک رتبه/ مجری/ ماه/ صاحبکار و قراردادها

  • گزارش مقایسه بودجه و قیمت تمام شده پروژه

  • گزارش انحرافات در پروژه های کاری به تفکیک رتبه/ فعالیت/ پرسنل/ صاحبکار و قراردادها

  • گزارش کارکرد پرسنل به تفکیک رتبه/ فعالیت/ صاحبکار برای یک دوره معین تعریف شده

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت رای پرداز می باشد.